Financieel

De stichting is een vermogensfonds en heeft geen actief beleid om externe fondsen te werven. De uitkering aan derden komen volledig uit het rendement op eigen vermogen.

Baten en lasten 2017

Lasten
Uitkeringen aan derden 100.433
Accountantskosten 1.815
Algemene kosten 4.594
Baten
Opbrengst beleggingen 33.618
Exploitatietekort 73.224

 

De cijfers over 2017 zijn gecontroleerd en op 13 april 2018 integraal goedgekeurd door onze externe accountant Hut & Co, Registeraccountants uit Groningen.